HARMONY OF LIFE
BEZPATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZOWIEK RDEM DOBRAistota zaNowe Niebo i ZiemiaKonstytucja III TYSICLECIADom.ecoeuropeHarmonia ycia na co dziePolskiNarod.pl
BibliotekaUzdrowiska InnowacjePRZEBUDZENIE LUDZKOCIInstytut SzczciaDar.ecoeuropeVideo.ecoeuropePolskiNarod.org
 
 
 

Budowa ( wiatraka ) - farmy wiatrowej

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M ABudowa wiatraka -  farmy wiatrowej

 


Gospodarka rynkowa wymusza efektywne zarzdzanie projektami inwestycyjnymi. Zrónicowane realia, w jakich te procesy zachodz, sprawiaj, e bardzo wanym elementem jest stabilno rynków finansowych.


     Charakterystycznym okresem ze wzgldu na pocztek pojawiajcych si oficjalnie informacji o kryzysie finansowym, który obj gospodark wiatow i sta si przyczyn korekty planów rozwojowych oraz zaoe inwestycyjnych przedsibiorców na caym wiecie jest III kwarta 2008 r.

Polska nie naley do strefy euro. Umacnianie si przez wiele miesicy zotego, bezporednio przed III kwartaem 2008 r., a nastpnie gwatowny spadek jego kursu, miao istotny wpyw na okres zwrotu kosztów inwestycji, a co za tym idzie na decyzj o jej realizowaniu.

Koszty zwizane z przedmiotow inwestycj oraz prognozowane przychody ze sprzeday energii zostay przedstawione zgodnie z zaoeniami wynikajcymi z cen rynkowych poszczególnych rodzajów usug oraz wskaników cenotwórczych, charakterystycznych dla pocztków I kwartau 2009 r.

W ocenie ekonomicznej efektywnoci inwestycji zaoono, e proces inwestycyjny bdzie mia miejsce w latach 2009-2014.

R E K L A M AWarto euro przyjto na poziomie 4,04 z. Taki kurs ustalono dla caego okresu inwestycji. Udzia rodków wasnych okrelono na poziomie 20%, a na poziomie 80% zaoono wsparcie rodkami finansowymi obcymi. Omawiany przypadek nie ujmuje wsparcia ze rodków unijnych.

Nakady Inwestycyjne

Stawki kosztów przygotowania (rozwinicia projektu wiatrowego) oraz kosztów prac projektowych zwizanych z dokumentacj techniczn zostay zaczerpnite z dolnego zakresu cen rynkowych na poziomie 200 tys. z/1MW. Przedzia, w jakim dzisiaj zawiera si koszt takiego nakadu, wynosi od 180 tys. z do 260 tys. z/1MW mocy projektowanej farmy wiatrowej. Stanowi to ok. 3% wartoci inwestycji.


Tab. 1. Zestawienie nakadów inwestycyjnych na farm wiatrow o mocy 30 MW

Rodzaj nakadów

Warto [z]

Struktura kosztów

Koszt prac projektowych i przygotowawczych

6 000 000,00

3%

Koszt infrastruktury drogowej

6 000 000,00

3%

Koszt robót ziemnych i fundamentowych

8 400 000,00

5%

Koszty przyczenia oraz koszty wew. sieci energetycznych

13 500 000,00

7%

Koszt turbin wiatrowych

157 500 000,00

82%

Razem

191 400 000,00

100%

 

Nakady na wykonanie niezbdnej infrastruktury drogowej wraz z robotami towarzyszcymi, robót ziemnych oraz robót fundamentowych zostay okrelone na podstawie kosztów podobnej infrastruktury realizowanej w roku 2008 i 2009 r.

Koszty prac zwizanych z fundamentowaniem zostay przyjte dla typowych warunków gruntowo-wodnych, bez koniecznoci wymiany gruntu oraz stabilizacji podoa. Zaoono posadowienie bezporednie. Nie rozwaano wariantu z posadowieniem porednim fundamentów turbin. Z racji wykorzystywania czsto terenów rolnych z gruntami o niskiej nonoci naley adaptowa projekt fundamentowania do warunków miejscowych.

Koszty przyczenia do sieci energetycznej oraz koszty wewntrznej sieci energetycznej, instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej przyjto na podstawie rednich kosztów infrastruktury energetycznej, które zaistniay w podobnych projektach na terenie Polski.

Ceny turbin wiatrowych wytyczono, stosujc przelicznik kursu euro, podobnie jak w zaoeniach, i dla zamówienia o mocy 30 MW, realizowanego przy uyciu 15 sztuk turbin.

Inwestorzy reprezentujcy kapita zagraniczny posiadajcy wypracowane warunki handlowe z dostawcami usug i producentami, w bardzo znaczcy sposób obniaj koszty nakadów inwestycyjnych.

R E K L A M AProfesjonalne prowadzenie procesu doboru wykonawców i dostawców zmniejsza ryzyko odchyle od harmonogramu na etapie budowy i powinno by zlecone podmiotom posiadajcym moliwoci techniczne oraz organizacyjne do zarzdzania projektem realizacji farmy wiatrowej.

Koszty eksploatacyjne

Koszty eksploatacyjne pojawiaj si w pierwszym roku pracy farmy wiatrowej. Zostay oszacowane na podstawie kosztów eksploatacyjnych i serwisowych farm wiatrowych o podobnej mocy, czyli 30 MW. Dwa najistotniejsze elementy kosztowe w cyklu rocznym to podatek od nieruchomoci i koszty dzierawy oraz te zwizane z bilansowaniem energii, które wzrastaj wraz z cen energii2.


Tab. 2. Zestawienie kosztów eksploatacyjnych farmy wiatrowej o mocy 30 MW

Rodzaj kosztów

Warto [z]

Podatek od nieruchomoci i dzierawa gruntu

1 354 000,00

Bilansowanie energii

1 080 000,00

Ubezpieczenie

150 000,00

Obsuga

180 000,00

Eksploatacja i Serwis

750 000,00

Razem

3 514 000,00 

 

 

Czynnoci eksploatacyjne w zakresie energetycznym s zlecone przez operatora sieci inwestorowi jako instrukcja ruchu i eksploatacji, która stanowi integraln cz umowy przyczeniowej. Instrukcja ta pozwala przewidzie ilo cyklicznych czynnoci zwizanych z utrzymaniem ruchu farmy wiatrowej. Koszty zwizane z serwisowaniem turbin po okresie gwarancji zostay uwzgldnione i urednione w stosunku rocznym.

Przychody

Farma wiatrowa uzyskuje przychody z tytuu sprzeday energii elektrycznej oraz ze sprzeday wiadectw pochodzenia, zwanych potocznie zielonymi certyfikatami. Produkcja energii zawiera si w funkcji wielu zmiennych, m.in. warunków wiatrowych, warunków handlowych zawartych w umowie przyczeniowej i sprzedaowej oraz cen energii elektrycznej. Do oszacowania potencjalnych przychodów przyjto nastpujce zaoenia: wydajno 2400 MWh/MW2, rozpoczcie dziaalnoci od 2014 r., wzrost cen energii do 2010 r. o 16%, wzrost cen energii o 4% rocznie (2011-2014 r.), sta cen wiadectw pochodzenia, koszt kapitau wasnego 12,09%, koszt kapitau obcego 8,60%.

Przyjto prognoz przychodów na poziomie 37 mln z/rok, poczwszy od 2014 r. Przychody ze sprzeday energii stanowi 51% ogólnej sumy przychodów.

Ze wiadectw pochodzenia otrzymywana jest staa kwota 18 mln z/rok.

Analiza opacalnoci

W oparciu o zaoenia, potencjalnych nakadów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych i przychodów inwestycja zostaa poddana analizie opacalnoci.


Tab. 3. Wyniki analizy opacalnoci inwestycji w farm wiatrow o mocy 40 MW.

NPV

30 302 410,00 z

IRR
19,05%

Stopa dyskontowa

12,09%

Okres zwrotu od pocztku inwestycji

15lat

Okres zwrotu od zakoczenia inwestycji

10 lat


 

 

Wykonano obliczenia przepywów pieninych analizowanej inwestycji. Obliczony zosta wskanik opacalnoci (NPV) oraz wewntrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR).

Przy wyej wymienionych zaoeniach inwestycja powinna by realizowana, gdy bdzie opacalna. Warto wskanika NPV jest dodatnia.

Realizacja zadania inwestycyjnego, takiego jak farma wiatrowa, obarczona jest szeregiem ryzyk i wstpna analiza to pierwszy krok przed ponoszeniem kosztów zwizanych z dugim procesem inwestycyjnym, trwajcym rednio od trzech do piciu lat. Okres zwrotu analizowanej inwestycji to 10 lat od momentu zakoczenia inwestycji.

Na potrzeby zabezpieczenia praw do gruntów pod rozwijane inwestycje oraz wykonanie kompleksowych pomiarów z prognoz produkcji energii elektrycznej i jej analiz niezbdna jest kwota ok. 1 000 000,00 z.

Przy koniecznoci ponoszenia ryzyka inwestycyjnego du rol odgrywaj zdolnoci kredytowe lub moliwoci pozyskania kapitau. Koszty finansowe zwikszyy si o kilka punktów procentowych w okresie trzech miesicy od wrzenia 2008 r. W analogicznym okresie 2007 r. odznaczay si one tendencj malejc ze wzgldu na stabiln gospodark oraz niski kurs euro w stosunku do zotówki.

Dla projektu inwestycyjnego realizowanego na terenie Polski, która nie znajduje si w strefie euro, ryzyko zwizane z kursem waluty ma istotny wpyw na opacalno inwestycji. Realizacja wpaty zaliczki w wysokoci 15-20% zamówienia turbin staje si ju dzisiaj duym problemem, poza tym wpata pierwszej zaliczki nie gwarantuje terminu dostawy urzdze, a w analizowanym przypadku walut rozliczeniow u dostawcy turbin jest euro. Termin ten mona ustali po zagwarantowaniu finansowania projektu. Mechanizmy rynkowe po czci ju skorygoway warunki dostaw turbin wiatrowych, jednak nadal s one mao korzystne dla inwestorów.

Omawiany przypadek farmy o mocy 30 MW obrazuje, jak wana jest cakowita moc farmy wiatrowej w aspekcie kosztów jednostkowych poszczególnych elementów robót. Do powszechnie przyjta forma prezentowania kosztów na 1 MW mocy farmy wiatrowej nie wypada korzystnie w przypadku farmy o mocy 30 MW.

Na trafno analizy w istotny sposób wpywaj wykonane pomiary wiatru1, szorstko wytypowanego terenu i wysoko usytuowania gondoli. Wyduenie okresu pomiaru do 2-3 lat pozwala zniwelowa m.in. ryzyko bdnych zaoe prdkoci wiatru.

Uwzgldnienie wszystkich wymienionych w analizie czynników wystpujcych w procesie inwestycyjnym zwiksza prawdopodobiestwo uczynienia go efektywnym. Dowiadczenie potencjalnego inwestora w zakresie prowadzenia przedsiwzi zwizanych z farmami wiatrowymi jest jednym z gównych czynników majcych wpyw na sukces inwestycji.

Moliwa korekta

Ceny rynkowe projektów inwestycyjnych na rónych poziomach zaawansowania s wygórowane i inwestorzy powinni by przygotowani na ewentualn ich korekt ze wzgldu na wzrastajcy koszt kapitau obcego oraz trudnoci z jego pozyskaniem. Istotnym czynnikiem, który bdzie determinowa ich poziom, s dugofalowe plany inwestowania w Polsce firm dziaajcych ju na rynkach w europejskich3.

Instytucje finansowe oczekuj w 2009 r. zmiany wysokoci zaangaowania kapitau wasnego, podobnie jak to ma by na rynku deweloperskim. Prawdopodobnie zostan zaostrzone kryteria przyznawania wsparcia finansowego. Nie jest to czynnik mogcy poprawi opacalno inwestowania w farmy wiatrowe.

Wanym elementem ksztatujcym poziom opacalnoci inwestowania w farmy wiatrowe jest jednoznaczna prognoza wzrostu cen energii. Stabilna polityka cenowa poparta regulacjami prawnymi w istotny sposób moe wpyn na poprawienie efektywnoci procesów inwestycyjnych zwizanych z energetyk wiatrow.

Budowa farmy wiatrowej w aktualnych realiach


róda
  1. Stanisz K.: Wpyw wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej. „Czysta Energia” 11/2007. Opracowanie.

  2. Rynek Energii Wiatrowej w Polsce. Pozna 2008.

  3. O’Brien H.: Team sets sight on emerging markets. „Windpower” 10/2008,

Rafa Pesta, koordynator projektów w sektorze OZE

 

 

    WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj now wypowied:
Autor:
Tre:
Antyspam: 2+1=
Komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOECZNOCI. Naruszenia regulaminu mona zgasza pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  Monitor  Wolne  Niezalena  3obieg  Siec118  Db.org.pl  Pod prd  Wolontariat  Davidicke  Alexjones  Infowars  DB  Centerko  VM  ic  eko-cel  prison  Thrive  T2  Pod  Wolna  N  
Wsppraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startow

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2016 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne rda energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne bdce jego wasnoci nie ponosi adnej odpowiedzialnoci wobec Uytkownikw lub osb trzecich z tytuu szkd, zarwno bezporednich jak i porednich, w zwizku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisw.