HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRAistota złaNowe Niebo i ZiemiaKonstytucja III TYSIĄCLECIADom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzieńPolskiNarod.pl
BibliotekaUzdrowiska InnowacjePRZEBUDZENIE LUDZKOŚCIInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeuropePolska
 
 
 

Budowa ( wiatraka ) - farmy wiatrowej

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M ABudowa wiatraka -  farmy wiatrowej

 


Gospodarka rynkowa wymusza efektywne zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Zróżnicowane realia, w jakich te procesy zachodzą, sprawiają, że bardzo ważnym elementem jest stabilność rynków finansowych.


     Charakterystycznym okresem ze względu na początek pojawiających się oficjalnie informacji o kryzysie finansowym, który objął gospodarkę światową i stał się przyczyną korekty planów rozwojowych oraz założeń inwestycyjnych przedsiębiorców na całym świecie jest III kwartał 2008 r.

Polska nie należy do strefy euro. Umacnianie się przez wiele miesięcy złotego, bezpośrednio przed III kwartałem 2008 r., a następnie gwałtowny spadek jego kursu, miało istotny wpływ na okres zwrotu kosztów inwestycji, a co za tym idzie na decyzję o jej realizowaniu.

Koszty związane z przedmiotową inwestycją oraz prognozowane przychody ze sprzedaży energii zostały przedstawione zgodnie z założeniami wynikającymi z cen rynkowych poszczególnych rodzajów usług oraz wskaźników cenotwórczych, charakterystycznych dla początków I kwartału 2009 r.

W ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji założono, że proces inwestycyjny będzie miał miejsce w latach 2009-2014.

R E K L A M AWartość euro przyjęto na poziomie 4,04 zł. Taki kurs ustalono dla całego okresu inwestycji. Udział środków własnych określono na poziomie 20%, a na poziomie 80% założono wsparcie środkami finansowymi obcymi. Omawiany przypadek nie ujmuje wsparcia ze środków unijnych.

Nakłady Inwestycyjne

Stawki kosztów przygotowania (rozwinięcia projektu wiatrowego) oraz kosztów prac projektowych związanych z dokumentacją techniczną zostały zaczerpnięte z dolnego zakresu cen rynkowych na poziomie 200 tys. zł/1MW. Przedział, w jakim dzisiaj zawiera się koszt takiego nakładu, wynosi od 180 tys. zł do 260 tys. zł/1MW mocy projektowanej farmy wiatrowej. Stanowi to ok. 3% wartości inwestycji.


Tab. 1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych na farmę wiatrową o mocy 30 MW

Rodzaj nakładów

Wartość [zł]

Struktura kosztów

Koszt prac projektowych i przygotowawczych

6 000 000,00

3%

Koszt infrastruktury drogowej

6 000 000,00

3%

Koszt robót ziemnych i fundamentowych

8 400 000,00

5%

Koszty przyłączenia oraz koszty wew. sieci energetycznych

13 500 000,00

7%

Koszt turbin wiatrowych

157 500 000,00

82%

Razem

191 400 000,00

100%

 

Nakłady na wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej wraz z robotami towarzyszącymi, robót ziemnych oraz robót fundamentowych zostały określone na podstawie kosztów podobnej infrastruktury realizowanej w roku 2008 i 2009 r.

Koszty prac związanych z fundamentowaniem zostały przyjęte dla typowych warunków gruntowo-wodnych, bez konieczności wymiany gruntu oraz stabilizacji podłoża. Założono posadowienie bezpośrednie. Nie rozważano wariantu z posadowieniem pośrednim fundamentów turbin. Z racji wykorzystywania często terenów rolnych z gruntami o niskiej nośności należy adaptować projekt fundamentowania do warunków miejscowych.

Koszty przyłączenia do sieci energetycznej oraz koszty wewnętrznej sieci energetycznej, instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej przyjęto na podstawie średnich kosztów infrastruktury energetycznej, które zaistniały w podobnych projektach na terenie Polski.

Ceny turbin wiatrowych wytyczono, stosując przelicznik kursu euro, podobnie jak w założeniach, i dla zamówienia o mocy 30 MW, realizowanego przy użyciu 15 sztuk turbin.

Inwestorzy reprezentujący kapitał zagraniczny posiadający wypracowane warunki handlowe z dostawcami usług i producentami, w bardzo znaczący sposób obniżają koszty nakładów inwestycyjnych.

R E K L A M AProfesjonalne prowadzenie procesu doboru wykonawców i dostawców zmniejsza ryzyko odchyleń od harmonogramu na etapie budowy i powinno być zlecone podmiotom posiadającym możliwości techniczne oraz organizacyjne do zarządzania projektem realizacji farmy wiatrowej.

Koszty eksploatacyjne

Koszty eksploatacyjne pojawiają się w pierwszym roku pracy farmy wiatrowej. Zostały oszacowane na podstawie kosztów eksploatacyjnych i serwisowych farm wiatrowych o podobnej mocy, czyli 30 MW. Dwa najistotniejsze elementy kosztowe w cyklu rocznym to podatek od nieruchomości i koszty dzierżawy oraz te związane z bilansowaniem energii, które wzrastają wraz z ceną energii2.


Tab. 2. Zestawienie kosztów eksploatacyjnych farmy wiatrowej o mocy 30 MW

Rodzaj kosztów

Wartość [zł]

Podatek od nieruchomości i dzierżawa gruntu

1 354 000,00

Bilansowanie energii

1 080 000,00

Ubezpieczenie

150 000,00

Obsługa

180 000,00

Eksploatacja i Serwis

750 000,00

Razem

3 514 000,00 

 

 

Czynności eksploatacyjne w zakresie energetycznym są zlecone przez operatora sieci inwestorowi jako instrukcja ruchu i eksploatacji, która stanowi integralną część umowy przyłączeniowej. Instrukcja ta pozwala przewidzieć ilość cyklicznych czynności związanych z utrzymaniem ruchu farmy wiatrowej. Koszty związane z serwisowaniem turbin po okresie gwarancji zostały uwzględnione i uśrednione w stosunku rocznym.

Przychody

Farma wiatrowa uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz ze sprzedaży świadectw pochodzenia, zwanych potocznie zielonymi certyfikatami. Produkcja energii zawiera się w funkcji wielu zmiennych, m.in. warunków wiatrowych, warunków handlowych zawartych w umowie przyłączeniowej i sprzedażowej oraz cen energii elektrycznej. Do oszacowania potencjalnych przychodów przyjęto następujące założenia: wydajność 2400 MWh/MW2, rozpoczęcie działalności od 2014 r., wzrost cen energii do 2010 r. o 16%, wzrost cen energii o 4% rocznie (2011-2014 r.), stałą cenę świadectw pochodzenia, koszt kapitału własnego 12,09%, koszt kapitału obcego 8,60%.

Przyjęto prognozę przychodów na poziomie 37 mln zł/rok, począwszy od 2014 r. Przychody ze sprzedaży energii stanowią 51% ogólnej sumy przychodów.

Ze świadectw pochodzenia otrzymywana jest stała kwota 18 mln zł/rok.

Analiza opłacalności

W oparciu o założenia, potencjalnych nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych i przychodów inwestycja została poddana analizie opłacalności.


Tab. 3. Wyniki analizy opłacalności inwestycji w farmę wiatrową o mocy 40 MW.

NPV

30 302 410,00 zł

IRR
19,05%

Stopa dyskontowa

12,09%

Okres zwrotu od początku inwestycji

15lat

Okres zwrotu od zakończenia inwestycji

10 lat


 

 

Wykonano obliczenia przepływów pieniężnych analizowanej inwestycji. Obliczony został wskaźnik opłacalności (NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR).

Przy wyżej wymienionych założeniach inwestycja powinna być realizowana, gdyż będzie opłacalna. Wartość wskaźnika NPV jest dodatnia.

Realizacja zadania inwestycyjnego, takiego jak farma wiatrowa, obarczona jest szeregiem ryzyk i wstępna analiza to pierwszy krok przed ponoszeniem kosztów związanych z długim procesem inwestycyjnym, trwającym średnio od trzech do pięciu lat. Okres zwrotu analizowanej inwestycji to 10 lat od momentu zakończenia inwestycji.

Na potrzeby zabezpieczenia praw do gruntów pod rozwijane inwestycje oraz wykonanie kompleksowych pomiarów z prognozą produkcji energii elektrycznej i jej analizą niezbędna jest kwota ok. 1 000 000,00 zł.

Przy konieczności ponoszenia ryzyka inwestycyjnego dużą rolę odgrywają zdolności kredytowe lub możliwości pozyskania kapitału. Koszty finansowe zwiększyły się o kilka punktów procentowych w okresie trzech miesięcy od września 2008 r. W analogicznym okresie 2007 r. odznaczały się one tendencją malejącą ze względu na stabilną gospodarkę oraz niski kurs euro w stosunku do złotówki.

Dla projektu inwestycyjnego realizowanego na terenie Polski, która nie znajduje się w strefie euro, ryzyko związane z kursem waluty ma istotny wpływ na opłacalność inwestycji. Realizacja wpłaty zaliczki w wysokości 15-20% zamówienia turbin staje się już dzisiaj dużym problemem, poza tym wpłata pierwszej zaliczki nie gwarantuje terminu dostawy urządzeń, a w analizowanym przypadku walutą rozliczeniową u dostawcy turbin jest euro. Termin ten można ustalić po zagwarantowaniu finansowania projektu. Mechanizmy rynkowe po części już skorygowały warunki dostaw turbin wiatrowych, jednak nadal są one mało korzystne dla inwestorów.

Omawiany przypadek farmy o mocy 30 MW obrazuje, jak ważna jest całkowita moc farmy wiatrowej w aspekcie kosztów jednostkowych poszczególnych elementów robót. Dość powszechnie przyjęta forma prezentowania kosztów na 1 MW mocy farmy wiatrowej nie wypada korzystnie w przypadku farmy o mocy 30 MW.

Na trafność analizy w istotny sposób wpływają wykonane pomiary wiatru1, szorstkość wytypowanego terenu i wysokość usytuowania gondoli. Wydłużenie okresu pomiaru do 2-3 lat pozwala zniwelować m.in. ryzyko błędnych założeń prędkości wiatru.

Uwzględnienie wszystkich wymienionych w analizie czynników występujących w procesie inwestycyjnym zwiększa prawdopodobieństwo uczynienia go efektywnym. Doświadczenie potencjalnego inwestora w zakresie prowadzenia przedsięwzięć związanych z farmami wiatrowymi jest jednym z głównych czynników mających wpływ na sukces inwestycji.

Możliwa korekta

Ceny rynkowe projektów inwestycyjnych na różnych poziomach zaawansowania są wygórowane i inwestorzy powinni być przygotowani na ewentualną ich korektę ze względu na wzrastający koszt kapitału obcego oraz trudności z jego pozyskaniem. Istotnym czynnikiem, który będzie determinował ich poziom, są długofalowe plany inwestowania w Polsce firm działających już na rynkach w europejskich3.

Instytucje finansowe oczekują w 2009 r. zmiany wysokości zaangażowania kapitału własnego, podobnie jak to ma być na rynku deweloperskim. Prawdopodobnie zostaną zaostrzone kryteria przyznawania wsparcia finansowego. Nie jest to czynnik mogący poprawić opłacalność inwestowania w farmy wiatrowe.

Ważnym elementem kształtującym poziom opłacalności inwestowania w farmy wiatrowe jest jednoznaczna prognoza wzrostu cen energii. Stabilna polityka cenowa poparta regulacjami prawnymi w istotny sposób może wpłynąć na poprawienie efektywności procesów inwestycyjnych związanych z energetyką wiatrową.

Budowa farmy wiatrowej w aktualnych realiach


Źródła
  1. Stanisz K.: Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej. „Czysta Energia” 11/2007. Opracowanie.

  2. Rynek Energii Wiatrowej w Polsce. Poznań 2008.

  3. O’Brien H.: Team sets sight on emerging markets. „Windpower” 10/2008,

Rafał Pesta, koordynator projektów w sektorze OZE

 

 

    WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 3+9=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  Monitor  Wolne  Niezależna  3obieg  Siec118  Db.org.pl  Pod prąd  Wolontariat  Davidicke  Alexjones  Infowars  DB  Centerko  VM  ic  eko-cel  prison  Thrive  T2  Pod  Wolna  N  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2018 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.