HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły - strona 6

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

MEW - Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej cz.2
CZ. 2 Jak odpowiednio przygotować się do realizacji inwestycji MEW

      Przyłączenie nowego obiektu do sieci energetycznej wiąże się z poniesieniem znaczących wydatków ekonomicznych. Ich wysokość zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stanu technicznego sieci i aparatury energetycznej (trzeba pamiętać, że niestety w wielu wypadkach linie energetyczne są przestarzałe). Ponadto inwestor w niektórych przypadkach zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia instalacji na krajowy system elektroenergetyczny.

Precyzyjne określenie opłaty przyłączeniowej następuje w momencie otrzymania tzw. warunków przyłączenia do sieci. Inwestor powinien wystąpić o ich uzyskanie do lokalnego zakładu energetycznego. Warto pamiętać, iż na etapie składania wniosku o określenie warunków przyłączenia inwestor powinien posiadać dokument określający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub kiedy obiekt nie został jeszcze wybudowany, prawomocne pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie budowy obiektu przyłączanego.

R E K L A M A
W praktyce możliwe jest jednak uzyskanie warunków przyłączenia do sieci bez przedłożenia niniejszego dokumentu, ale już do zawarcia umowy przyłączeniowej, dokument ten jest niezbędny.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

    Obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej objęte zostały wszystkie elektrownie wodne ponieważ zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, koncesjonowaniu podlega każda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła, czy też ilość energii wyprodukowanej w takim źródle.


Wnioskodawca może ubiegać się najpierw o promesę koncesji, którą stosunkowo łatwiej można uzyskać (wymaganych jest mniej dokumentów). Pomimo, że promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, może być dokumentem ułatwiającym przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania planowanej inwestycji, a także uzyskanie w przyszłości koncesji, ponieważ na etapie wnioskowania o promesę, przedsiębiorca musi zgromadzić określone dokumenty.

 Ponadto w okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy.

Organem właściwym do udzielenia koncesji jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i do niego należy składać wniosek. Czas trwania postępowania związany jest przede wszystkim z kompletnością złożonego wniosku i nie powinien przekraczać kilku tygodni. Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:

+ dokumenty o charakterze organizacyjnym (m. in. aktualny wyciąg KRS, zaświadczenie o nadaniu NIP czy zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy)
+ dokumenty o charakterze prawno-administracyjnym (m. in. decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie budowlane, techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub tzw. umowa przyłączeniowa)
+ dokumenty o charakterze finansowym (m. in. sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat, zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów )

Wykaz wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej URE w tzw. pakiecie informacyjnym, www.ure.gov.pl.

Istotne jest to, że MEW są zwolnione z opłaty z tytułu wydania koncesji.

Przygotowanie inwestycji pod względem technicznym oraz skompletowanie odpowiednich dokumentów o charakterze środowiskowym i formalno-prawnym to trudny i czasochłonny etap przedsięwzięcia. Jednakże ma on kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia samej budowy elektrowni, jak również aplikowania o środki pomocowe (np. środki unijne). Mając dobrze przygotowaną inwestycję, diametalnie zwiększamy swą szansę na skuteczne zrealizowanie przedsięwzięcia jak i pozyskanie wsparcia.

Finansowanie MEW

Inwestycja w MEW wiąże się niestety z wysokimi nakładami finansowymi. Dlatego też warto zainteresować się możliwościami dofinansowania jakie stwarzają obecne programy unijne, a także krajowe źródła finansowania.


Dotacje unijne

Jednym z głównym źródeł wsparcia dla projektów OZE, w tym MEW jest działanie 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach działania wsparcie mogą uzyskać elektrownie wodne o mocy do 10 MW. Minimalna wartość projektu wynosi 10 mln zł, natomiast maksymalna kwota wsparcia wyznaczona została na poziomie 40 mln zł.

R E K L A M A
Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa i wynosi - zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej – od 30% do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Warto zaznaczyć, że sfinansować będzie można również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci.

Przedsiębiorca może otrzymać płatność w formie dotacji rozwojowej jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków. Jednakże forma płatności będzie rozpatrywana indywidualnie przez instytucję wdrażającą w momencie podpisania umowy o dofinansowanie.

Istotnym elementem aplikowania do działania 9.4 jest odpowiednie przygotowanie inwestycji, minimalnie w takim stopniu aby możliwe było spełnienie istotnego kryterium jakim jest gotowość realizacyjna projektu w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakończenia naboru w danej rundzie aplikacyjnej.

Ponadto projekty lepiej przygotowane pod względem technicznym, środowiskowym, ale również formalno-prawnym oraz finansowym będą dodatkowo punktowane, dzięki czemu zwiększą swą szansę na dofinansowanie. W momencie składania wniosku o dofinansowanie obowiązkowo należy załączyć Studium Wykonalności inwestycji oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Dodatkowo punktowane są natomiast:

+ pozwolenie na budowę
+ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
+ projekt techniczny
+ zapewnienie środków finansowych (udokumentowane środki własne, promesa bankowa itp.)

Beneficjentami działania mogą być przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy, podmioty świadczące usługi publiczne oraz Kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Wnioski o dofinansowanie należy składać do instytucji wdrażającej, którą jest Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie.

Najbliższy i zarazem ostatni nabór planowany jest w 2010 r., dokładny termin nie jest jednak znany.


Mniejsze projekty finansowane są z RPO

Innym źródłem wsparcia, skierowanym do projektów mniejszych (o wartości poniżej 10 mln zł) mogą być Regionalne Programy Operacyjne, które są wdrażane na poziomie poszczególnych województw. Niestety nie wszystkie województwa wyszczególniły specjalne działania w zakresie OZE dla przedsiębiorców (w niektórych województwach beneficjentami działania mogą być tylko podmioty publiczne). W takiej sytuacji warto aplikować do działań związanych ogólnie z rozwojem przedsiębiorczości, jednakże kryteria wyboru w takich działaniach promują firmy wprowadzające na rynek innowacje, co poniekąd zmniejsza szanse MEW na uzyskanie dofinansowania.

Poniższa tabela prezentuje przykładowe zestawienie informacji dot. wsparcia MEW z wybranych RPO.

Województwo

Działanie lub poddziałanie w RPO

Beneficjenci

Min/maks wartość projektu MEW

Wysokość pomocy

Dolnośląskie

5.1 Odnawialne źródła energii

podmioty gospodarcze prowadzące działalność w ramach sekcji D, działu 35, grupy 35.1 (wyłącznie klasa 35.1) i 35.3 PKD

Maks.: 10 mln PLN

Wg mapy pomocy regionalnej

Lubelskie

1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania

przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Schemat B: Inwestycje w zakresie produkcji i

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Min.: 143 tys. PLN

maks.: 10 mln PLN


Wg mapy pomocy regionalnej min. 85 tys. PLN.

Maks. 4 mln PLN.

Lubuskie

3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzysta wyk odnawialnych źródeł energii.

Przedsiębiorcy, j.s.t. i inne jednostki publiczne


Maks.: 4 mln PLN

Wg mapy pomocy regionalnej albo 85% luki finansowej

Małopolskie

7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania

odnawialnych źródeł energii

Przedsiębiorcy, j.s.t. i inne instytucje publiczne

Maks.: 10 mln

PLN


Wg mapy pomocy regionalnej albo 85% luki finansowej

Min.:20 tys. PLN

Maks.: 5 mln PLN

Mazowieckie

4.3. Ochrona powietrza, energetyka.

Przedsiębiorcy, j.s.t. i inne instytucje publiczne

Maks.: 10 mln PLN

Wg mapy pomocy regionalnej albo 85% luki finansowej


Podkarpackie

2.2. Infrastruktura energetyczna

j.s.t. i inne instytucje publiczne

Min.: 0,5 mln PLN

Maks.: 10 mln

PLN


Wg mapy pomocy regionalnej albo 85% luki finansowej Instytucja Zarządzająca może wprowadzić limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów.

Podlaskie

5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

j.s.t. i inne instytucje publiczne

5.1: min.: 3 mln PLN, maks.: 10 mln PLN

5.2: min.: 1 mln PLN, maks.:3 mln PLN

Wg mapy pomocy regionalnej albo 85% luki finansowej

Śląskie

5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

j.s.t. i inne instytucje publiczne

Maks.: 10 mln PLN

Wg mapy pomocy regionalnej albo 85% luki finansowej

Wielkopolskie

3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

Przedsiębiorcy, j.s.t.

Maks.: 10 mln PLN dodatkowy wymóg: moc min.: 0,25 MW

Wg mapy pomocy regionalnej albo 85% luki finansowej

Zachodniopomorskie

4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

Poddziałanie 4.1.4 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe

j.s.t. i inne instytucje publiczne

Maks. 10 mln PLN

Wg mapy pomocy regionalnej albo 85% luki finansowej

Źródło- Aleksanda Przyłuska, dyrektor operacyjny MCG

Źródła krajowe

Elektrownie wodne (o mocy poniżej 5 MW) mogą również liczyć na wsparcie w postaci pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach. Jej udzielaniem zajmuje się Narodowy

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach tzw. Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji”. Ze środków NFOŚiGW można uzyskać od 4 do 50 mln zł (jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych projektu) pożyczki o oprocentowaniu zmiennym (WIBOR 3M +50 pkt bazowych). Oprócz preferencyjnego oprocentowania możliwe jest również umorzenie nawet 50% wartości pożyczki, jednak warunki jego uzyskania są dość restrykcyjne. Przede wszystkim umorzenie nie będzie udzielane jeżeli wartość bieżąca netto inwestycji (NPV) będzie dodatnia. 


Mimo, iż obecny okres programowania na lata 2007-2013 stwarza sporo możliwości dofinansowania MEW, nie oznacza to, iż każda prawidłowo złożona aplikacja uzyskuje dofinansowanie.

Coraz większe zainteresowanie inwestorów energetyką odnawialną sprawia, iż wsparcie uzyskują projekty najlepsze, wyłonione w konkursie. Zawsze istnieje jednak szansa na otrzymanie dofinansowania dla projektów dobrze przygotowanych , dlatego warto inwestować w energetykę wodną i warto aplikować o fundusze unijne. Szczególnie teraz, kiedy pespektywa finansowa 2007-2013 oferuje szeroki wachlarz wsparcia dla OZE.

Różnorodność programów i działań w ramach funduszy UE sprawia, że potencjalny inwestor może uzyskać wsparcie zarówno na projekty mniejsze do 10 mln zł (programy regionalne) jaki i te o wartości wyższej (powyżej 10 mln zł). Nie powinien mieć zatem problemu z dostosowaniem swego przedsięwzięcia do któregoś z programów. Kolejna perspektywa finansowa może nie oferować tak wielu możliwości.

 Maciej Noskowiak

"Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej cz. 2"   ==> Małe elektrownie wodne cz. 1Management & Consulting Group Sp. z o. o.

ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa
tel.: +48 (22) 498 40 60, faks: +48 (22) 425 33 33

http://www.mcgroup.eu/
 
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 1+7=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2019 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.