HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły - strona 6

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A
 
Energetyka atomowa ...... miej oczy i zobacz

http://www.youtube.com/watch?v=AOrfvb4Sh8A&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GGRlUKwt-vk

 
..................................................................................................................................................................................

GMO FILM TVN 
http://uwaga.tvn.pl/51736,wideo,289757,stop_gmo,stop_gmo,reportaz.html

Lobbing na rzecz GMO FILM TVN
http://uwaga.tvn.pl/39444,wideo,212377,lobbing_na_rzecz_gmo,lobbing_na_rzecz_gmo,reportaz.html

Jak sprawdzić czy produkt spożywczy zawiera GMO?
FILM TVN http://uwaga.tvn.pl/220,news,57738,news,1,jak_sprawdzic_czy_produkt_spozywczy_zawiera_gmo,uwaga_po_uwadze,akcja_uwagi.html

Czy powinniśmy obawiać się żywności genetycznie modyfikowanej?
http://uwaga.tvn.pl/213232,,czy_powinnismy_obawiac_sie_zywnosci_genetycznie_modyfikowanej,wideo_detal.html

Chemia zabija nie tylko chwasty
Jaki wpływ na zdrowie może mieć żywność genetycznie modyfikowana? Czy czeka nas epidemia bezpłodności? Jakie jeszcze zagrożenia niesie ze sobą GMO?
OTO TEN FILM TVN 
http://uwaga.tvn.pl/212245,,chemia_zabija_nie_tylko_chwasty,wideo_detal.html
..................................................................................................................................................................................Naczelne Organy Państwa: adres, telefony


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
adresy:
Siedziba Prezydenta RP
Pałac Prezydencki
Krakowskie Przedmieście 48/50
00-071 Warszawa
Kancelaria Prezydenta
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Internet: www.prezydent.pl
telefony:
Kancelaria: (0-22) 695-29-00
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej: (022) 695-12-40 , Fax 695-12-53 i 54
Kancelaria Główna Biuro Podawcze: (022) 695-23-53
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich: (022) 695-20-29, Fax 695-22-38
e-mail: listy@prezydent.pl
wiadomość można przesłać także za pomocą formularza pocztowego ze strony: www.prezydent.pl/poczta/index.html
Zobacz też:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - www.bbn.gov.pl
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
adres:
Kancelaria Sejmu RP
ul.Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Internet: www.sejm.gov.pl
telefon: (0-22) 694-25-00
e-mail: zjablon@sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
adres:
Kancelaria Senatu RP
ul.Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Internet: www.senat.gov.pl
telefon: (0-22) 694-25-00
Biuro Informacji I Dokumentacji Senackiej: (-022) 694-24-32, 694-24-28
Szef Kancelarii Senatu: (0-22) 694-24-10, 694-10-55, fax 694-22-24


R E K L A M A


Sąd i kontrola RP: adres, telefony


Sąd Najwyższy


Zgodnie z art. 183 Konstytucji RP Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania, a także wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.
Na czele Sądu Najwyższego stoi Pierwszy Prezes, powoływany przez Prezydenta na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
adres:
Pl. Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41
Internet: www.sn.pl
tel.: (0-22) 620-03-71, 620-39-75
Sekretariat Pierwszego Prezesa: (0-22) 530-82-03, fax 530-91-00

e-mail: ppsek@sn.pl


Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jest samodzielnym organem konstytucyjnym państwa, stojącym poza systemem sądów. Do jego właściwości należy:
1) kontrola zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją (szczególną procedurą kontroli norm jest rozpatrywanie skarg konstytucyjnych (art. 79 i art. 188 pkt 5 Konstytucji);
2) kontrola zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami;
3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa (art. 189 konstytucji);
4) orzekanie o zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych (art. 188 pkt 4 konstytucji);
5) uznawanie przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta (art. 131 ust. 1 konstytucji).Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, w tym - Prezesa i Wiceprezesa. Są oni nominowani przez Sejm na okres 9 lat. Prezes i Wiceprezes Trybunału są mianowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, spośród dwóch kandydatów przedstawianych na każde z tych stanowisk przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.
adres:
Al. Szucha 12 A
00-918 Warszawa
Internet: www.trybunal.gov.pl
telefon: (0-22) 694-25-00
e-mail: gabinet@prawnik.trybunal.gov.pl


Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę wykonywania administracji publicznej, na zasadach określonych w Ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym [ Dz.U.95.74.368 ].
Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.
Oznacza to, że do NSA można zaskarżyć:
- akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza decyzje administracyjne lub postanowienia administracyjne,
- przepisy prawa miejscowego,
- uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w sprawach z zakresu administracji publicznej, choćby nie zawierały przepisów prawa miejscowego,
- inne akty, jeżeli ustawa tak stanowi.Prezesa i wiceprezesów Sądu powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród sędziów tego Sądu, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu. Kadencja Prezesa trwa 6 lat.
adres:
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
Internet: brakOśrodki zamiejscowe NSA:15-950 Białystok, ul. Sienkiewicza 69
(0-85) 75-23-7880-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 21
(0-58) 341-68-1144-100 Katowice, ul. Zygmunta Starego 17
(0-32) 31-11-7530-965 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
(0-12) 411-41-0020-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
(0-81) 532-65-3090-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135
(0-42) 636-58-6661-728 Poznań, ul. 3 Maja 46
(0-61) 853-16-0135-016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 4a
(0-17) 852-45-1770-515 Szczecin, ul. Małopolska 17
(0-91) 488 07-5450-111 Wrocław, ul. św. Elżbiety 3/4
(0-71) 44-57-80
telefon: (0-22) 827-60-31


Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlegającym Sejmowi i działającym na zasadzie kolegialności. Podstawowym zadaniem Izby jest kontrola działalności rządu i pozostałych organów administracji państwowej oraz przedsiębiorstw i innych jednostek państwowych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Na tej podstawie NIK obowiązana jest sporządzać i przedstawiać Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa oraz opinię w kwestii absolutorium dla rządu. Ponadto Izba może kontrolować - w zakresie określonym ustawowo - jednostki niepaństwowe.
Prezesa NIK powołuje Sejm za zgoda Senatu na sześcioletnią kadencję.
adres:
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
Internet: www.nik.gov.pl
telefon: (0-22) tel. 825 44 81
Rzecznik prasowy: (0-22) 825 35 28
e-mail: nik@nik.gov.pl


Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.
adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
Internet: www.brpo.gov.pl
tel. (0-22) 827-62-61 w. 260
fax (0-22) 827-64-53
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałki w godz. 9°° - 17°°
Wtorki w godz. 9°° - 15°°
Środy w godz. 9°° - 15°°
Czwartki w godz. 9°° - 15°°
Piątki w godz. 9°° - 15°°

Zobacz też:

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej - www.euro-ombudsman.eu.int

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest organem centralnym, wybieranym na czteroletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Do jego zadań należy kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych, rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania ustawy oraz prowadzenie rejestru zbiorów danych. Oprócz tego GIODO udziela informacji o zarejestrowanych zbiorach, opiniuje (niewiążąco) projekty ustaw i rozporządzeń dot. ochrony danych, inicjuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych oraz uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych. GIODO raz w roku składa Sejmowi sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych.
adres:
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
Internet: www.giodo.gov.pl
tel.:
Dyrektor Biura: (22) 827-88-10, 55-60-183; fax (22) 827-88-11
e-mail: sekretariat@giodo.gov.pl
Rzecznik prasowy: tel. (22) 827-88-04, 55-60-122; fax (22) 827-88-12
e-mail: rzecznik@giodo.gov.pl

MINISTERSTWA i URZĘDY: adres, telefonyKancelaria Prezesa Rady Ministrów jest urzędem zapewniającym obsługę meryto
ryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, stałych komitetów Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych.

adres:
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Internet: www.kprm.gov.pl

telefon: (0-22) 841-38-32, (0-22) 694-69-83
fax: (0-22) 628-48-21
e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl

Zobacz też:
Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - www.gpkprm.gov.pl
Polska Agencja Prasowa - www.pap.com.pl
Polska Agencja Informacyjna - www.pai.pl
Polskie Radio - www.radio.com.pl
TVP S.A. - www.tvp.com.pl


Komitet Integracji Europejskiej

Komitet Integracji Europejskiej jest naczelnym organem administracji państwowej, programującym i koordynującym politykę integracji Polski z Unią Europejską.
W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz oraz członkowie - Ministrowie: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki, Finansów, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sprawiedliwości. Prezes Rady Ministrów może dodatkowo powołać w skład Komitetu trzy osoby, których doświadczenie lub pełnione funkcje mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji zadań Komitetu. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć: Prezes Narodowego Banku Polskiego i Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

adres:

Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
Internet: www.ukie.gov.pl

telefon: (0-22) 694-75-41
fax: (0-22) 694-72-36

Zobacz też:

Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej - www.ukie.gov.pl/cona/index.htm
Centrum Informacji Europejskiej - www.cie.gov.pl
Serwis EUROPAP - http://euro.pap.com.pl
Serwis internetowy Unii Europejskiej - www.europa.eu.int
Serwis internetowy Rady Unii Europejskiej - http://ue.eu.int
Parlament Europejski - www.europarl.eu.int
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej - www.euro-ombudsman.eu.int
Komitet Regionów - www.cor.eu.int
Europejski Bank Inwestycyjny - http://eib.eu.int
Europejski Bank Centralny - www.ecb.int
Europejski Instytut Historii - wwwarc.iue.it


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister 
[ minister@men.waw.pl ]

adres:
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
Internet: www.men.waw.pl

telefon: (0-22) 628-04-61; 629-72-41, Infolinia (0-22) 629-00-59 (w godz. 10-14)
e-mail:
Rzecznik prasowy: rzecznik@men.waw.pl

Zobacz też:

Internet dla Szkół - www.ids.edu.pl
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu - www.ukfis.pl


Ministerstwo Finansów

Minister 

adres:
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Internet: www.mofnet.gov.pl

telefon: (0-22) 694-55-55
e-mail: info@mofnet.gov.pl
Biuro prasowe:biuro.prasowe@mofnet.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Główny Urząd Ceł - www.guc.gov.pl

Zobacz też:

Narodowy Bank Polski - www.nbp.pl
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych - www.paiz.gov.pl
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - www.kpwg.gov.pl
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - www.gpw.com.pl
Warszawska Giełda Towarowa S.A.- www.wgt.com.pl
Krajowy depozyt Papierów Wartościowych S.A. - www.kdpw.com.pl
Izba Domów Maklerskich - www.idm.com.pl
Związek Maklerów i Doradców - www.zmid.org.pl


Ministerstwo Gospodarki

Minister 

adres:
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Internet: www.mg.gov.pl

telefon: (o-22) 693-50-00
Biuro Rzecznika Prasowego: (0-22) 621-70-85
fax: (0-22) 693-53-05
e-mail: bkis@mg.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Państwowa Agencja Atomistyki - www.paa.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego - www.udt.gov.pl
Agencja Techniki i Technologii - www.att.gov.pl
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - www.uprp.pl

Zobacz też:

Taryfa celna - http://clo.mg.gov.pl


Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister 

adres:
ul.Klonowa 1
00-909 Warszawa
Internet: www.wp.mil.pl

tel.: (0-22) 845-04-41
(0-22) 621-02-61
e-mail: bpimon@wp.mil.pl


Zobacz także:
Agencja Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - www.bbn.gov.pl

Urząd ds. Kombatantow i Osób Represjonowanych - www.kprm.gov.pl/UDSKIOR/index.html
Straż Graniczna - www.sg.gov.pl


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Minister 

adres:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Internet: www.mpips.gov.pl

tel.: (0-22) 661-01-00
Biuro informacji i promocji: (0-22) 661-02-01; 661-02-05; 621-49-42; 628-13-55
Fax: (0-22) 66-10-139; 661-02-03
e-mail: bip@mpips.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Krajowy Urząd Pracy - www.up.gov.pl

Zobacz także:

Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy - www.ciop.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych - www.spes.org.pl
Zaklad Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.org.pl


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister 

adres:
ul.Wspólna 30
00-930 Warszawa
Internet: www.minrol.gov.pl

tel.: (0-22) 628-05-70; 623-10-26; 623-22-62
Fax: (0-22) 629-55-99
e-mail:
Rzecznik: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Urzędy nadzorowane:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.org.pl
Główny Inspektorat Ochrony Roślin - www.att.gov.pl

Zobacz także:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego - www.arr.gov.pl
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa - www.awrsp.gov.pl
Miesięcznik "Agroprzemiany" - www.agroprzemiany.awrsp.gov.pl
Związek Gmin Wiejskich - www.zgwrp.org.pl
Program AGROLINIA 2000 - http://pirxbis.cofund.org.pl/agrolinia2000


Ministerstwo Skarbu Państwa

Minister 

adres:
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa
Internet: www.mst.gov.pl

tel.: (0-22) 695-80-00, 695-90-00
Fax: (0-22) 628-08-72, 621-33-61
e-mail: minister@mst.gov.pl


Urzędy nadzorowane:
Agencja Prywatyzacji - www.mst.gov.pl/agencja/index.html
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa - www.awrsp.gov.pl
Agencja Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl


Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister 

adres:
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Internet: www.ms.gov.pl

tel.: (0-22) 52-12-888
Biuro informacji: tel./fax: (0-22) 628 65 52, 52 12 628
e-mail:
Biuro prasowe fczernicki@cors.gov.pl


Zobacz także:
Sąd Najwyższy - www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny - www.trybunal.gov.pl
Instytut pamięci Narodowej - www.ipn.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich - www.brpo.gov.pl
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie - www.ies.krakow.pl


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister 

adres:
ul. Batorego 5
02-514 Warszawa
Internet: www.mswia.gov.pl

tel.: (0-22) 621-02-51
e-mail: bip@mswia.gov.pl

Urzędy Nadzorowane:
Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (w likwidacji) - www.uzkiol.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - www.gumb.gov.pl

Zobacz także:
Urząd Służby Cywilnej - www.usc.gov.pl
Straż Graniczna - www.sg.gov.pl
Komenda Główna Policji - www.kgp.gov.pl
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - www.pentathlon.com.pl/wspol.htm
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - www.kgpsp.pl
Urząd Ochrony Państwa - www.kprm.gov.pl/uop/html/index.html


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister 

adres:
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
Internet: www.msz.gov.pl

tel.: (0-22) 623-90-00
Departament Systemu Informacji: tel.: (0-22) 523-9318, fax. 628-3353, e-mail: dsi@poland.org


Zobacz także:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - www.pism.pl
Grupa Wyszehradzka - www.visegrad.org
Ośrodek Studiów Wschodnich - www.osw.waw.pl
Polonia Świata - www.polonia.org
Kongres Polonii Amerykańskiej - www.polamcon.org
Fundacja Kościuszkowska - www.kosciuszkofoundation.org
Polonia kanadyjska w Ontario - www.polonialife.com
Polonia holenderska - http://lightning.prohosting.com/~polonia
Internet Young Polonia - www.iyp.org


Ministerstwo Środowiska

Minister -

adres:
ul. Wawelska 52/54
02-922 Warszawa
Internet: www.mos.gov.pl

tel.: (0-22) 825-00-01 do 9
e-mail: info@mos.gov.pl


Zobacz także:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.fundusz.pl
Inspekcja Ochrony Środowiska - www.pios.gov.pl
Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - www.lasypanstwowe.gov.pl
Instytut Ochrony Środowiska - http://ciuw.warman.net.pl/alf/ios
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - www.imgw.pl
Państwowy Instytut Geologiczny - www.pgi.waw.pl
Instytucje i zasoby informacyjne o różnorodności biologicznej w Polsce - http://eto.ihar.edu.pl/gene_bank/BDM
System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce - http://ciuw.warman.net.pl/alf/biodiversity
Krajowy Zarząd Parków Narodowych - www.mos.gov.pl/kzpn
Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego - www.most.org.pl/bwle
Europejskie Centrum Ekologiczne - www.ecekol.edu.pl
Instytut Gospodarki Odpadami - http://alf.igo.katowice.pl
Centrum Informacji o Środowisku - www.gridw.pl
Europejska Agencja Środowiska - www.eea.eu.int


Ministerstwo Zdrowia

Minister 

adres:
ul. Miodowa 15
00-923 Warszawa
Internet: www.mzios.gov.pl

tel.: (0-22) 31-34-41

Zobacz też:
Kasa Chorych - www.kasa-chorych.gov.pl
Branżowa Kasa Chorych - www.mundur.kasa-chorych.gov.pl
Naczelna Izba Lekarska - www.nil.org.pl
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych - www.izbapiel.org.pl
Kolegium Lekarzy Rodzinnych - www.klr.org.pl
Polski Czerwony Krzyż - www.pck.org.pl
Stowarzyszenie Pacjentów "Primum Non Nocere" - www.sppnn.org.pl
Darmowy serwer dla projektów związanych z medycyną - http://free.med.pl
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - www.ptkardio.pl
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego - www.nadcisnienie.med.pl
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji - www.ptreh.home.pl
Polskie Towarzystwo Urologiczne - www.pturol.org.pl
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne - www.cukrzyca.pl/ptd/index.html
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - www.cmkp.edu.pl
Polska Izba Przemyslu Farmaceutycznego i Sprzetu Medycznego - www.polfarmed.com.pl
Internetowa Encyklopedia Leków - www.leki.med.pl


Komitet Badań Naukowych

Minister - przewodniczący

adres:
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Internet: www.kbn.gov.pl

tel.: (0-22) 628-40-71
e-mail: dip@kbn.gov.pl

Zobacz też:
Polska Akademia Nauk - www.pan.pl

 


R E K L A M AUrząd Ochrony Państwa

Urząd Ochrony Państwa jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa państwa i ochrony jego porządku konstytucyjnego. Szef Urzędu Ochrony Państwa podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

adres:
ul. Rakowiecka 2A

02-517 Warszawa
Internet: www.kprm.gov.pl


Delegatury:

DUOP BIAŁYSTOK - ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok
DUOP BYDGOSZCZ - ul. Ogińskiego 28, 85-092 Bydgoszcz
DUOP GDAŃSK - ul. Okopowa 9, 80-819 Gdańsk
DUOP KATOWICE - ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
DUOP KRAKÓW - ul. Mogilska 109, 51-571 Kraków
DUOP LUBLIN - ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
DUOP ŁÓDŹ - ul. Północna 39, 91-425 Łódź
DUOP OLSZTYN - ul. Partyzantów 17, 10-524 Olsztyn
DUOP OPOLE - ul. Nysy Łużyckiej 23, 45-034 Opole
DUOP POZNAŃ - ul. Kochanowskiego 3, 60-884 Poznań
DUOP RADOM - ul. 11-go Listopada 43, 26-600 Radom
DUOP RZESZÓW - ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów
DUOP SZCZECIN - ul. Małopolska 15, 70-515 Szczecin
DUOP WROCŁAW - ul. Łąkowa 7, 50-036 Wrocław

tel.:
Oficer Dyżurny UOP: (0-22) 845 90 37
Rzecznik prasowy: (0-22) 845 30 15, 565 91 91, 565 92 92

e-mail: postmaster@uop.gov.pl


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Rady Ministrów. Do zakresu jego kompetencji należy:
- sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym,
- badanie kształtowania się cen w warunkach ograniczenia konkurencji,
- wydawanie decyzji w sprawie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kształtowania struktur organizacyjnych przedsiębiorców oraz decyzji określających odpowiedzialność, jaką ponoszą z tego tytułu przedsiębiorcy,
- występowanie do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- podejmowanie czynności wynikających z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz przedstawienie zainteresowanym podmiotom wniosków w sprawie działań zmierzających do zrównoważenia rynku,
- przygotowywanie rządowych projektów polityki rozwoju konkurencji oraz polityki konsumenckiej.

a
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 4+8=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2019 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.