HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Artykuły - strona 6

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Woda, oliwa i wino - podstawą medycyny przyszłości
Krótka historia wielkich odkryć     Stwierdzenie, że ludzkość już od dalekiej starożytności wykorzystywała w celach leczniczych i adaptacyjnych właściwości wody i alkoholu nie jest niczym odkrywczym.

Odkrywczym zaś jest stwierdzenie, że u podstaw prawdziwie leczniczych i adaptogennych właściwości wody i alkoholu od zawsze leżały i leżą ich «pamięciowe» zdolności - czyli zdolność do zapamiętywania i oddawania informacji.

Wiedza na ten temat pochodziła z obserwacji i intuicyjnego doświadczenia. Była przekazywana, korygowana i dopełniana przez kolejne ludzkie pokolenia, głównie dzięki istnieniu zbiorowej podświadomości i tworzonych przez nią archetypów - wzorców zachowań.

Przełomem w tym zbiorowym doświadczeniu stało się sformułowanie w XVIII wieku przez doktora Hahnemanna zasad homeopatii, czyli - jak dziś mówimy - zasad kierunkowego dostrajania wody i alkoholu do konkretnych leczniczych celów. System ten istnieje zresztą po dziś dzień, gdyż - dzięki swojej skuteczności oraz braku działań ubocznych - oparł się wyeliminowaniu przez naukową ortodoksję minionych i obecnych czasów.

Mam coś do powiedzenia na ten temat, gdyż z punktu widzenia stażu i skali doświadczenia, jestem jednym z najbardziej doświadczonych lekarzy homeopatów w Polsce.
Dlaczego jednak wraz z przyjściem do Polski w latach 90-tych ubiegłego wieku «mody» na homeopatię praktycznie wycofałem się z jej uprawiania? Dlatego, że koło ludzkiego doświadczenia związanego z wodą i alkoholem zatoczyło kolejny krąg - i to krąg «po spirali». Stało się to możliwe głównie dzięki temu, że równolegle z homeopatią zajmowałem się badaniami nad energogeometrią Przestrzeni, strukturą Czasu, strukturą anatomii człowieka i strukturą wody. Badania te doprowadziły do przełomowego odkrycia, że człowiek strukturą swojej anatomii odzwierciedla strukturę Czasu i Przestrzeni (VIP - od pierwszych liter ich nazw w języku rosyjskim: Vriemia i Prostranstwo). A jeśli tak - to znaczy, że powinien pozostawać z nimi w rezonansie.

Następstwem tego odkrycia było zrozumienie, że zdrowie i los człowieka są funkcją dostrojenia do Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP). Rzecz jasna - zrozumienie to oznacza zarazem, że choroby i problemy losowe są następstwem rozstrojenia w stosunku do Praw VIP.

Kolejnym krokiem w tym logicznym ciągu wydarzeń było stworzenie Technologii Rezonan­sowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (TRWSDP VIP).

Technologie te zaistniały w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku - przy czym w pierwszych latach swojego istnienia wykorzystywane były głównie dla bezpośredniego oddziaływania na ludzki organizm. Z czasem jednak i pod rosnącym «ciśnieniem» potrzeb, udało się opracować metody dostrajania przy pomocy TRWSDP VIP wody, wina i innych alkoholi oraz... oliwy z oliwek i innych roślinnych olejów.

Tym to sposobem pojawiły się Środki-Nośniki VIP DOSTROJENIA odznaczające się - dzięki wodnej i płynnej naturze biologii życia - wybitnym rezonansem z biologicznymi obiektami, w tym oczywiście z organizmem człowieka. Wypełniają one rolę swego rodzaju «biologicznej fali nośnej» zmodulowanej - przy pomocy TRWSDP VIP - korekcyjną informacją, którą «płynnie» wnoszą do rozstrojonego organizmu. Równocześnie - wprowadzona przy pomocy TRWSDP VIP modulacja - stanowi «falę nośną» dla przyswojenia przez organizm pożądanych składników i informacji z samych Środków-Nośników.

R E K L A M ACo miłe i interesujące - niezależnie od nadania im korekcyjnych i prozdrowotnych właściwości - wszystkie wyżej wymienione Środki-Nośniki w procesie ich dostrajania przy pomocy TRWSDP VIP, wyraźnie poprawiają swoje smakowe i użytkowe walory, w tym - co istotne - trwałość. Szczególnie jest to odczuwalne w odniesieniu do wina, które po przejściu tego procesu nabiera cech typowych dla dojrzałych, dobrze wystanych, starych win - co potwierdzają także wybitni znawcy win. Prócz tego, tak dostrojone wino długo zachowuje swoją trwałość także po jego otwarciu. Nie mówiąc już o tym, że można go wypić znacznie więcej bez następstw typowych dla spożywania nie dostrojonego wina. Aczkolwiek dla celów prozdrowotnych rekomenduje się picie dostrojonego wina zmieszanego z wodą. Mało tego!

Mój kilkuletni już emigracyjny pobyt w Hiszpanii - kraju «oliwy i wina» - pozwolił jeszcze bardziej pogłębić doświadczenie w zakresie dostrajania tych i innych Środków-Nośników. Dostrojeniu przy pomocy TRWSDP VIP poddano już, bowiem kilkaset rodzajów win i wiele sortów oliwy - za każdym razem osiągając poprawę wszystkich ich walorów.

A co istotne - doświadczenie to pozwoliło także przypomnieć i podnieść na znacznie wyższy poziom utraconą starożytną wiedzę w zakresie winoterapii. Wszak - jak mówią historyczne źródła podstawowym środkiem terapeutycznym stosowanym przez legendarnego Hipokratesa było właśnie wino.

Dzięki intensywnym doświadczeniom ostatnich lat możliwym stało się także dokonywanie wyboru najbardziej odpowiednich - spośród istniejących - rodzajów win i innych Środkow-Nośników, które po poddaniu kierunkowemu dostrojeniu przy pomocy TRWSDP VIP stają się szczególnie skuteczne w eliminacji bądź redukcji każdego z 18-tu najbardziej rozpowszechnionych Kierunków (typów) patologii. Kierunki te (wymienione w P.S.) opublikowane zostały także w mojej książce pod tytułem «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy». Rzecz jasna - dobór Srodków-Nośników i ich dostrojenie możliwe i praktykowane jest również w odniesieniu do indywidualnych ludzi, potrzebujących prozdrowotnego wsparcia. Wymaga to jednak - w odróżnieniu od Kierunków - indywidualnego zdiagnozowania.

Warto jeszcze dodać, że przy pomocy TRWSDP VIP poprawić i uczynić pożytecznym można praktycznie każde wino, jak i każdy inny Środek-Nośnik. Aczkolwiek dla konkretnego przeznaczenia lepiej jest mieć możliwość ich wyboru.

 

R E K L A M ANie sposób także nie wspomnieć, iż istnieje jeszcze szczególnie sympatyczny obszar zastosowania Środków-Nośników. Stanowi go kosmetyka. Przy czym kosmetyki stworzone na bazie odpo­wiednio dostrojonych: wody, alkoholi, oliwy z oliwek i innych olejów - to nowa era i nowa jakość w tej dziedzinie. Rzecz jasna - obszar ten ma swoją specyfikę i swoje kierunki.

Synteza dotychczasowego zbiorowego doświadczenia ludzkości z moim doświadczeniem upoważnia mnie, zatem do stwierdzenia, że kierunkowo dostrojone: woda, wino (i inne alkohole), oliwa z oliwek (i inne oleje) prędzej czy później staną się podstawą masowej profilaktyki i terapii najbardziej rozpowszechnionych schorzeń i typów patologii. I choć zabrzmi to paradoksalnie - dostrojony alkohol stanie się alternatywą dla alkoholizmu!

A jeśli dodamy, że życie to jeden wielki proces adaptacyjny, zaś starzenie się i choroby oraz losowe wstrząsy to cena nieoptymalnej adaptacji, stąd znane nam Środki-Nośniki staną się - po poddaniu ich TRWSDP VIP - stymulatorami optymalnej adaptacji, czyli VIP Adaptacji!

Kiedy to nastąpi? Im szybciej - tym lepiej!


P. S.


Więcej informacji na wyżej poruszone tematy znaleźć można we wspomnianej już książce pt. «VIP DOSTROJENIE czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy». Poza tym - w moim wykładzie zatytułowanym «Historia powstania Nowoczesnych Technologii Dostrojenia Człowieka do Praw Czasu i Przestrzeni», który został wygłoszony 6 września 2006 roku w Warszawie. W języku polskim jest on dostępny w internecie.

Wykład ten opublikowany został również w postaci broszury pod tym samym tytułem - dostępnej w wersji angielskiej, rosyjskiej i hiszpańskiej.

Z kolei ważnym dopełnieniem do opisanej wyżej historii niechaj będzie informacja, że to właśnie przy pomocy TRWSDP VIP autor niniejszej publikacji dokonał w 2006 roku pierwszej w świecie bezpośredniej asymetryzacji molekuł - czyli przekształcenia biologicznie nieaktywnej (racemicznej) mieszaniny molekuł jednej z biochemicznych substancji (a po pewnym czasie następnych) w stan biologicznej aktywności.

     Na czym polega wielkość i znaczenie tego osiągnięcia wyjaśnia - dostępny w internecie, a także dołączony do niniejszego artykułu - wspólny wykład prof. N.W. Makarowa i dr W.S. Rybickiego pod tytułem «Życie jako przejaw asymetrii i jej miejsce w Jedynym Obrazie Świata». Za «znakowy» i symboliczny moment dla opisanej historii można zaś uznać fakt, że wykład ten - informujący zarazem naukową społeczność o wspomnianym osiągnięciu - wygłoszony został po raz pierwszy na konferencji naukowej poświęconej między innymi «pamięci» wody (Hiszpania - Benidorm, 02.11.2008).

Rzecz jasna - prace nad asymertyzacją i dostrajaniem racemicznych stanów różnych substancji nie ograniczały się tylko do ich wodnych roztworów. Doprowadziły one z czasem do tego, iż przy pomocy TRWSDP VIP dokonano skutecznej asymetryzacji racematów różnych substancji, istniejących zwłaszcza w krystalicznej postaci. Dzięki temu stało się możliwe dostrajanie także soli i cukru, które tym samym - oraz dzięki temu, że rozpuszczają się w wodzie i płynach ustrojowych - rozszerzyły listę Środków-Nośników VIP DOSTROJENIA.

Z kolei rozszerzenie tej listy o te dwie substancje, oznacza przełom w przemyśle spożywczym i dietetyce. Dzięki bowiem dostrajaniu soli i cukru oraz octu (co jest samo przez się oczywiste) - a które to substancje stanowią podstawę metod tradycyjnej konserwacji żywności - można nie tylko znacznie poprawić jakość i przedłużyć trwałość tych wszystkich produktów żywnościowych, do których się je dodaje, ale nadać tym produktom pożądane właściwości profilaktyczne i lecznicze.

A oto jeszcze wspomniana lista 18-tu głównych Kierunków VIP DOSTROJENIA przy pomocy Środków-Nośników. Studiując poniższą listę warto pamiętać o tym, że wymienione Kierunki i dostrojone dla ich realizacji Środki-Nośniki zachowują pełną «kompatybilność» pomiędzy sobą - co oznacza, że każdy indywidualnie może tworzyć różne ich kombinacje według swoich potrzeb.

Wybierając Kierunki swojego VIP DOSTROJENIA przy pomocy Środków-Nośników warto pamiętać o tym, że warunkiem korekcyjnego działania Środków-Nośników (określonego nazwą Kierunku) jest rezonans ze strony organizmu. Oznacza to zatem, że wybrane Środki-Nośniki «działać» będą tylko wtedy kiedy są organizmowi potrzebne. W przypadku bowiem braku takiej potrzeby rezonansu nie będzie - nie będzie też ani prozdrowotnych, ani ubocznych działań.

Aczkolwiek w odniesieniu do wina, to już starożytni wiedzieli, że dobrze wystałe (dostrojone) wino «rozwesela serce» - co już samo przez się stanowi ważny prozdrowotny faktor.

Podobnie zresztą, zawsze prozdrowotnym faktorem jest (towarzysząca zwykle dostrojeniu) asymetryzacja racematów - a właśnie nimi szybko i samoistnie (bo w miarę utraty swojej świeżości) stają się wszelkie naturalne spożywcze produkty.

Z drugiej jednak strony przejrzystość i «kompatybilność» wydzielonych Kierunków praktycznie wyklucza możliwość dokonywania «nie rezonujących» wyborów Srodków-Nośników.

Oto wydzielone na podstawie długoletniego doświadczenia Kierunki VIP DOSTROJENIA:


 1. VIP DOSTROJENIE dla zahamowania rozwoju i eliminacji nowotworowych stanów i zagrożeń

 2. VIP DOSTROJENIE dla zachowania równowagi psychoemocjonalnej i poprawy zdolności adaptacyjnych w warunkach stresu sytuacyjnego

 3. VIP DOSTROJENIE dla eliminacji depresji i stanów depresyjnych

 4. VIP DOSTROJENIE dla poprawy energetycznej wydolności organizmu oraz eliminacji przewlekłego zmęczenia

 5. VIP DOSTROJENIE dla poprawy stanu i funkcji mózgu oraz systemu nerwowego

 6. VIP DOSTROJENIE dla poprawy stanu i funkcji serca oraz systemu krążenia

 7. VIP DOSTROJENIE dla poprawy stanu i funkcji nerek oraz systemu moczowego

 8. VIP DOSTROJENIE dla poprawy stanu i funkcji systemu oddechowego

 9. VIP DOSTROJENIE dla poprawy stanu i funkcji systemu pokarmowego

 10. VIP DOSTROJENIE dla poprawy stanu i funkcji systemu krwiotwórczego i limfatycznego

 11. VIP DOSTROJENIE dla poprawy stanu i funkcji systemu kostno-stawowego

 12. VIP DOSTROJENIE dla optymalnej koordynacji systemu hormonalnego kobiet oraz poprawy stanu i funkcji ich systemu rodnego

 13. VIP DOSTROJENIE dla optymalnej koordynacji systemu hormonalnego mężczyzn oraz poprawy stanu i funkcji ich systemu moczowo-płciowego

 14. VIP DOSTROJENIE dla poprawy funkcji odtruwania i oczyszczania się organizmu

 15. VIP DOSTROJENIE dla zahamowania procesów starzenia oraz pobudzenia procesów rewitalizacji i odmłodzenia

 16. VIP DOSTROJENIE dla zahamowania rozwoju cukrzycy i redukcji towarzyszących jej następstw

 17. VIP DOSTROJENIE dla redukcji i eliminacji stanów alergicznych

 18. VIP DOSTROJENIE dla szybkiego i optymalnego wyjścia ze stanów przeziębieniowo- infekcyjnych

Dla porządku należy tu jeszcze dodać, że w odniesieniu do alkoholi (a zwłaszcza wina), a także oliwy z oliwek i wody istnieje jeszcze jeden Kierunek VIP DOSTROJENIA - Uniwersalny. Cechuje się on szerokim spektrum dostrajających działań - dzięki czemu może być przeznaczony także dla wspólnych towarzyskich spotkań, wspólnych posiłków oraz dla smakoszy win i innych trunków. Co zaś dotyczy uniwersalnie dostrojonych oliwy i wody - są to już niezbędne elementy każdego zdrowego stołu.

Ostatnio - także z podobnych pragmatycznych względów - listę uniwersalnie dostrajanych Środków-Nośników VIP DOSTROJENIA rozszerzono o sól i cukier, a także ocet (zwłaszcza winny).

Warto pamiętać również o tym, że «VIP DOSTROJENIE» to także znakomity uniwersalny toast. A zatem VIP DOSTROJENIE!!!

Dr Władysław S. Rybicki

http://www.twojawizja.pl/

FILM WYKŁAD: http://www.youtube.com/user/TwojaWizjaPL

.......................................................................................................................................................

Inne ciekawe filmy http://www.youtube.com/playlist?list=PL647ADC3085DA987E&feature=plcp
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 1+9=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2019 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.