HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRAistota złaNowe Niebo i ZiemiaKonstytucja III TYSIĄCLECIADom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzieńPolskiNarod.pl
BibliotekaUzdrowiska InnowacjePRZEBUDZENIE LUDZKOŚCIInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeuropePolska
 
 
 

Biblioteka - Gigawat Energia

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Nie chcą wytwarzać, chcą handlować...

„Zielony prąd” z austriackich źródeł

 

Łukasz Legutko

Austriacki koncern energetyczny Verbund zamierza importować do Polski energię z odnawialnych źródeł.

7 marca na konferencji prasowej w Warszawie, prezes największej austriackiej firmy energetycznej Verbund - Hans Haider oraz odpowiedzialny za obrót energią i kontakty zagraniczne - Johannes Sereinig, poinformowali o otworzeniu biura swojej polskiej spółki handlowej – APT Austrian Power Trading Polska Sp. z o.o.

Cel: Europa Środkowa

 

R E K L A M A


Austriacy stawiają na pierwszy plan wykorzystanie nowych szans rynkowych i partnerstwa.

-          Liberalizacja europejskiego rynku energii elektrycznej i zbliżające się rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód doprowadziły do większego zaangażowania dużych koncernów energetycznych na rynkach zagranicznych – powiedział na konferencji Hans Haider.

 Otwarcie polskiego biura naszej spółki będzie zarazem przyspieszeniem naszej ofensywy eksportowej. Polska, po Niemczech i Włoszech, zajmie zatem centralne miejsce w strategii zagranicznej koncernu Verbund. Naszym celem jest coraz mocniejsze angażowanie się na rynkach Europy Centralnej w ramach możliwości, jakie stwarza wprowadzana w poszczególnych krajach liberalizacja rynku. Polskie Prawo Energetyczne przyznaje energii ze źródeł odnawialnych uprzywilejowaną pozycję, co daje nam tj. koncernowi Verbund, jako czołowemu producentowi energii wodnej w Europie, duże możliwości działania.

 

Związki partnerskie

 

Nowopowstała spółka otrzymała koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 19 lutego 2001 roku. APT Polska należy w 100 procentach do austriackiego koncernu elektroenergetycznego – Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG (Verbund). Podstawą działalności Spółki będzie handel hurtowy i detaliczny energią elektryczną na terenie Polski. Zamierza ona prowadzić obrót energią elektryczną pomiędzy elektrowniami, zakładami energetycznymi i odbiorcami końcowymi, a także zajmie się zarządzaniem ryzykiem w tym zakresie. – Verbund nie tylko po to wybrał Polskę, by sprzedawać tu energię, ale również po to, aby stworzyć nowe związki partnerskie, które przyniosą korzyści naszym klientom – powiedział Hans Haider. Oczekuje on, że nowa działalność dodatkowo wzmocni ekonomicznie austriacki koncern. – Tylko silne przedsiębiorstwa są interesujące dla klientów i partnerów – powiedział Haider. Według szefa koncernu, Verbund nie jest zainteresowany inwestowaniem w wytwarzanie energii w Polsce. – Nasza działalność głównie skupi się na inwestycjach w spółki dystrybucyjne, dzięki którym moglibyśmy zbliżyć się do klienta – mówi Haider. Jak zapewnia prezes, działalność Verbund w Polsce będzie mieć przede wszystkim charakter handlowy – Planujemy między innymi import energii elektrycznej, produkowanej w naszych ekologicznych elektrowniach w Austrii. Haider zaprezentował Verbund, jako koncern ukierunkowany na sprawy międzynarodowe, którego 76 elektrowni i 3700 kilometrów linii wysokiego napięcia spełnia najwyższe standardy techniczne i ekologiczne.

Do austriackiego koncernu należy 71 elektrowni wodnych (o mocy około 6 tysięcy MW), co oznacza, że Verbund jest najbardziej przyjaznym dla środowiska dużym producentem energii w Unii Europejskiej.

 

R E K L A M A


Swoboda wyboru

 

Johannes Sereing, nawiązując do konsekwencji wynikających z deregulacji rynku w całej Europie, powiedział: Europejska energetyka zmieniła się w ostatnich dwóch latach bardziej niż w ciągu poprzednich pięćdziesięciu lat, dzięki temu, że klient zyskał swobodę wyboru dostawcy. Granice państw mają już coraz mniejsze znaczenie dla energetyki. Verbund udostępni swoim klientom kompetencje i wieloletnie know-how w handlu i dystrybucji energii elektrycznej, jakie zdobył na arenie europejskiej. Ogromny potencjał polskiego rynku, spodziewane stopy wzrostu oraz szybka jego liberalizacja, czynią ten rynek dla nas bardzo interesującym. Według Sereinga, APT Polska będzie oferować - oprócz handlu energią - także dodatkowe usługi, takie jak Portfolio – Management i zarządzanie rynkiem.

 

Głównie odnawialne

W swojej działalności APT Polska uwzględniać będzie zwłaszcza dostawy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Jest to ważny element strategii spółki. W Europie Verbund to niekwestionowany lider w dziedzinie energii wytwarzanej z ekologicznie czystych źródeł. Koncern ten został w 2000 roku uznany - w ramach międzynarodowego konkursu „Global Energy Award”, zorganizowanego w Nowym Jorku przez Financial Times i Deloitte Touche Tohmatsu - za jednego z najlepszych w świecie producentów energii z odnawialnych źródeł.

Polska jest krajem, w którym tylko około dwóch procent energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami udział ten docelowo w roku 2010 ma wynosić 7,5%. APT Polska – dostosowując swoją strategię rozwoju do realiów polskich – w perspektywie nie wyklucza wspierania inwestycji w źródła odnawialne, między innymi takie, jak małe elektrownie wodne.

- Polsce przypadnie główna rola w zakresie wymiany energii elektrycznej w Europie Środkowej i Wschodniej – powiedział prezes APT Polska – Herbert Kasamas - Polski rynek energii wykazuje roczny wolumen rzędu 140 TWh. Aktualnie, zgodnie z harmonogramem liberalizacji, odbiorcy o zakupie nie mniejszym niż 40 GWh rocznie mogą dowolnie wybierać dostawcę energii. Od 2002 roku prawo to będzie przysługiwać odbiorcom o zakupie przekraczającym 10 GWh. Od 2005 roku przewiduje się pełne otwarcie rynku. Nie bez znaczenia pozostaje centralne położenie geograficzne Polski. Ponadto ważnym impulsem dla handlu będzie polska Giełda Energii – dodaje Kasamas.

 

Czas na zmiany

W Polsce zużycie nośników energii, liczba personelu oraz nakłady finansowe konieczne do wytworzenia potrzebnej usługi energetycznej są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z zachodnimi sąsiadami. – W styczniu 2001 roku weszło w życie w Polsce nowe rozporządzenie dotyczące energii odnawialnej, które z pewnością przyczyni się do wzrostu aktywności w tej dziedzinie – powiedział Ryszard Radomski – członek zarządu APT Polska. – Verbund posiada doświadczenie w dziedzinie ekologicznego wytwarzania energii elektrycznej i zamierza poprzez swoją spółkę–córkę APT Polska propagować ideę „zielonego prądu” w Polsce.

Austriacki koncern spodziewa się, że wkrótce zakończy rozmowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi i już w drugiej połowie bieżącego roku do polskich sieci popłynie austriacki prąd ze źródeł odnawialnych. Nawiązanie współpracy z Verbund, które jest największym austriackim przedsiębiorstwem sieciowym, mogłoby ułatwić Polsce eksport energii do krajów leżących na południu Europy. Właśnie ten kierunek sprzedaży interesuje Polskie Sieci Energetyczne.

 

U Austriaków...

 

Austriacki rynek energii elektrycznej jest w skali europejskiej rynkiem niewielkim. Istniejące ustawy w sposób prosty i jawny określają warunki dostępu do sieci dla zagranicznych oferentów. Dzięki swemu położeniu geograficznemu Austria zajmuje na rynku strategiczną pozycję. Dochodzi do tego fakt, że istniejąca regulacja prawna wspiera koncentrację konkurencji na wysokim i średnim napięciu, podczas, gdy strefa niskiego napięcia jest ciągle jeszcze reglamentowana.

Krajowe zużycie energii elektrycznej w obrębie publicznego zaopatrzenia w energię elektryczną w Austrii wzrosło w 1999 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,4% i kształtuje się obecnie na poziomie 47.000 GWh. W roku 1999 Austria nie tylko utrzymała pozycję kraju o największej w Unii Europejskiej produkcji energii w elektrowniach wodnych, lecz dzięki dużej podaży, mogła tę pozycję jeszcze bardziej wzmocnić. Do wzrostu produkcji krajowej przyczyniły się w 77% krajowe elektrownie wodne, a w 23% elektrociepłownie. Podczas gdy produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych przepływowych wzrosła o 7%, a w elektrowniach zbiornikowych o 10,6%, to w elektrociepłowniach odnotowano spadek produkcji rzędu 2,1%. Znacznie wzrósł eksport energii elektrycznej: w zakresie publicznego zaopatrzenia w energię elektryczną Austria z nadwyżką w wysokości 2.000 GWh (1998: 290 GWh) była w roku 1999 znowu eksporterem netto.

 

Otwarcie rynku

 

Verbund, założony w 1947 roku, posiada 76 elektrowni, z czego 71 – wodnych, a w tym 57 to elektrownie przepływowe (np. 9 na Dunaju), 14 – szczytowych (Kaprun, Zemm-Ziller, Malta). Roczny obrót austriacki koncern szacuje na około 1,3 mld euro. Rok 1999 był znaczący dla przedsiębiorstwa. Nastąpiło wtedy otwarcie austriackiego rynku energii elektrycznej oraz stopniowe przejście od regionalnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych do wolnej konkurencji na rynku energii (EIWOG). Przedsiębiorstwa o zużyciu energii przekraczającym 40 GWh rocznie i przedsiębiorstwa dystrybucyjne, dysponujące własną siecią przesyłową w roku 1999 mogły po raz pierwszy wybrać swobodnie swojego dystrybutora energii elektrycznej. Zarządzona w EIWOG stopniowa redukcja ilości i cen uregulowanych w umowach koordynacyjnych i spółkach krajowych, dotyczyła wyłącznie Verbundu. Podczas, gdy spółki krajowe mogły teraz sukcesywnie dokupywać więcej energii na wolnym rynku, ważne obszary zbytu rynku krajowego, jak gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa pozostały przed Verbundem w dalszym ciągu zamknięte. Wyjściem z sytuacji dla koncernu była jego restrukturyzacja w ramach wymaganego przez EIWOG jasnego unbundlingu wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Verbund wyszedł przy tym poza minimalny wymóg unbundlingu i doprowadził do rozdziału spółek.

Eksport

 

Dla austriackiego koncernu eksport jest coraz ważniejszy. W roku 1999 sprzedaż za granicą wzrosła o 25%, z czego prawie połowa przypadła na Niemcy. Oprócz Szwajcarii i Włoch podstawowym celem Austriaków jest dostawa energii elektrycznej przede wszystkim na rynki Europy Wschodniej.

W Niemczech południowych Verbund jest najbardziej znaczącym, nie niemieckim oferentem. Także we Włoszech Austriacy dokonali postępu na rynku odbiorców końcowych. Wybrano tam inny niż w Niemczech sposób wejścia na rynek. Wraz z silną grupą kapitałową CIR, utworzono spółkę dystrybucji czystej energii elektrycznej, Energia s.p.a. z siedzibą w Mediolanie, w której Verbund posiada 26% udziałów. Spółka ta dostarcza energię Verbundu z Austrii. W ciągu niecałych sześciu miesięcy ta nowa na rynku spółka pozyskała ponad dwunastu nowych klientów o całkowitym potencjale 2.100 GWh, w tym także kilka konsorcjów, które według prawa włoskiego mają status klientów pozataryfowych. Kolejnym etapem ekspansji Austriaków ma być Europa Środkowa.
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 8+0=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  Monitor  Wolne  Niezależna  3obieg  Siec118  Db.org.pl  Pod prąd  Wolontariat  Davidicke  Alexjones  Infowars  DB  Centerko  VM  ic  eko-cel  prison  Thrive  T2  Pod  Wolna  N  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2018 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.